ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar

1. İşbu sözleşmenin tarafları bir yanda www.translatecentral.net adresindeki dijital platformu (bundan sonra ‘TranslateCentral’ olarak atıf yapılacaktır) işleten Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi PK:888 adresinde kurulu Sherpa Digital Services & Consulting Ltd. (bundan sonra kısaca ‘Sherpa Digital’ olarak atıf yapılacaktır) ve diğer yanda TranslateCentral platformunda sunulan hizmetlerden yararlanan bireysel veya kurumsal müşteriler (bundan sonra kısaca ‘Müşteri’ olarak atıf yapılacaktır)’dir.

Sözleşmenin Konusu

2. TranslateCentral dijital platformunun amacı, çeviri hizmeti sunmak ve almak isteyen şahıs ve tüzel kişileri online bir platformda biraya getirerek bunların çeviri hizmeti alış verişine aracılık etmektir. İşbu üyelik sözleşmenin konusu TranslateCentral dijital platformunda bir araya gelen taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

Tarafların yükümlülükleri

3. Müşteri’nin TranslateCentral dijital platformunda yapacağı tüm alış veriş işlemleri Müşterinin kendisi tarafından gerçekleştirilecektir. Alı veriş işlem süreçleri, iletişim yöntemleri, zamanlama, veri yönetimi bakımından Sherpa Digital’e hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4. Sherpa Digital, Müşteri tarafından platforma yüklenen belge ve dokümanları güvenli bir şekilde saklamakla ve çeviri işinin icra edilmesi amacıyla bir tercüman ile paylaşmak dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamakla sorumludur. Söz konusu saklama ve üçüncü kişileri ile paylaşmama sorumluğu çevirisi tamamlanmış belge ve dokümanlar için de geçerlidir.

5. TranslateCentral dijital platformunda muhtelif nedenlerle yaşanabilecek teknik arızalar sebebiyle hizmetin sunulamadığı hallerde veya yaşanabilecek veri kayıplarından Sherpa Digital hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu gibi hallerde Müşteri, Sherpa Digital’den hiçbir şekilde hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Müşteri TranslateCentral dijital platformunda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla sisteme yükleyeceği belge ve dosyaların TranslateCentral dijital platformunun veya diğer müşterilerin veri mahremiyeti ve bilgi güvenliğine veya platformun işleyişine zarar verebilecek gizli yazılım, virüs, trojan vb. dijital tehditler içermemesini sağlamakla mükelleftir. Müşteri tarafından TranslateCentral’a yüklenen dosyalarda bu tür risk oluşturan unsurların saptanması halinde Müşteri’nin üyeliği geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

7. Müşteri TranslateCentral dijital platformunda sunulan hizmetlerden, genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozacak, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz edecek, üçüncü kişilerin yasa ve tesciller ile korunmuş fikri ve sinai hakları ile telif haklarını ihlal edecek şekilde yararlanamaz. Müşteri, TranslateCentral platformunu bu amaçla kullanmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu tür kullanımları sebebiyle Sherpa Digital’in maruz kalacağı her türlü zararı, üçüncü kişi ve kurumlara ödemek zorunda kaldığı tazminatlar ve cezalar da dahil olmak üzere, bila kayd’u şart tazmin etmek ile mükelleftir.

8. TranslateCental dijital platformunda sağlanan bilgiler ve sunulan çeviri hizmetleri platforma üye bağımsız tercümanlar tarafından sağlanmakta olup Sherpa Digital’ın söz konusu bilgi ve çeviri metinlerinin kalite ve doğruluğunu garanti etme sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmaktadır.

Müşteri sözkonusu bilgi ve çevirilerden kaynaklanabilecek zararlardan dolayı Sherpa Digital’i, çalışanlarını veya yöneticilerini sorumlu tutmayacağı kabul ve beyan eder.

Genel Hükümler

9. İşbu sözleşme, Müşteri’nin TranslateCentral dijital platformunda yer alan üyelik başvurusunu doldurması, İşbu sözleşmede vaz edilen şartlar ve TranslateCentral dijital platformunda ilan edilen hususları kabul ettiğini dijital ortamda onaylaması sonrasında başvurunun Sherpa Digital tarafından kabul edilmesi ve onay e-postasının Müşteri’ye iletilmesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olur. Müşteri İşbu sözleşmenin bu şekilde yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Müşteri, üyelik başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Müşteri üyelik bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklikleri gecikmeksizin güncellemekle sorumludur.

11. Müşterinin üyelik başvuru formunda verdiği e-posta adresi Müşterinin resmi ve geçerli tebligat adresi olup Müşteri bu e-posta adresine yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

12. Müşterinin TranslateCentral dijital platformuna girerken kullandığı şifre müşteriye özel olup üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılamaz. Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sebebiyle oluşabilecek her türlü zarar Müşteriye aittir.

13. Sherpa Dijital önceden tebliğ etmeden Müşteri’ye TranslateCentral dijital platformunda verilen hizmetleri tek taraflı olarak geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir. Bu hallerde satın alınan hizmetin kullanılmamış kısmına ait olan bedel Müşteri’ye iade edilir. Müşteri hizmetlerin durdurulmuş olması gerekçesi ile Sherpa Dijital’den hiçbir hak iddia edemez, sorumluluk yükleyemez.

14. Hukuken mücbir sebep kabul edilen hallerde işbu sözleşme ile belirlenen sorumluluklardan herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya ifa edilememesi sebebiyle Müşteri Sherpa Digital’den hiçbir surette herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.

Fiyatlandırma ve Ödeme

15. TranslateCentral dijital platformu üzerinden verilecek hizmetin bedeli metnin içeriğine, uzunluğuna, uzmanlık türüne göre hesaplanır ve belirlenen ücret Müşteri’ye online olarak sunulur.

16. TranslateCentral dijital platformunda verilen hizmetlerden yararlanabilmesi için Müşteri’nin çeviri hizmeti için belirlenen ücreti sunulan ödeme yöntemlerinden biri ile Sherpa Digital’e ödemesi ön şarttır.

17. Sherpa Digital’in Müşteri’ye olan işbu sözleşme konusu hizmeti sunma yükümlülüğü hizmet bedelinin tahsil etmesi ile başlar. Müşteri TranslateCentral platformuna yüklediği ancak çeviri hizmet bedelini ödemediği iş talepleri ile ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

18. Sherpa Digital ücretlendirme tarifesinde her zaman değişiklik yapabilir.

Uyuşmazlıklar

19. Hizmet bedellerinin hesaplanması ve dokuman bazlı tahsilatlar konusunda TranslateCentral dijital platformunun kayıtları esas alınır.

20. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.